Share All Rom Stock Zenfone 3 (ZE552KL/ZE520KL/ZS570KL/ZU680KL/ZC551KL/ZC520TL/ZC553KL/ZE553KL)

Trùm

Administrator
Rom-firmware.png


Tổng hợp tất cả Rom Zenfone 3

1. Zenfone 3 ZE552KL

- Phiên bản WW-15.0410.1712.31 (Android 8.0 - Oreo)
- Phiên bản JP-14.2020.1712.85
- Phiên bản WW-14.2020.1712.85
- Phiên bản WW-14.2020.1711.83
- Phiên bản V14.2020.1711.79
- Phiên bản JP-14.2020.1711.75
- Phiên bản WW-14.2020.1711.75
- Phiên bản WW-14.2020.1709.68
- Phiên bản CN_V13.2010.1706.184
- Phiên bản JP-14.2020.1708.56
- Phiên bản WW-14.2020.1708.56
- Phiên bản CN_V13.2010.1706.181
- Phiên bản WW-14.2020.1706.53
- Phiên bản TIM-14.2020.1704.41 (Android N)
- Phiên bản JP-14.2020.1703.33
- Phiên bản WW-14.2020.1703.28
- Phiên bản CN_V13.2010.1701.170
- Phiên bản TIM-14.2015.1701.13 (Android N)
- Phiên bản CN-13.20.10.150
- Phiên bản WW_V13.20.10.152
- Phiên bản WW_V13.20.10.140
- Phiên bản CN_V13.20.10.138
- Phiên bản WW_V13.20.10.137
- Phiên bản WW_V13.20.10.131
- Phiên bản TIM_V13.20.10.75
- Phiên bản CN_V13.20.9.14
- Phiên bản WW_V13.20.10.79
- Phiên bản WW_V13.20.10.75
- Phiên bản CN_V13.20.9.11
- Phiên bản WW_V13.20.10.61
- Phiên bản WW_V13.20.10.61
- Phiên bản WW_V13.20.10.60
- Phiên bản WW_V13.20.10.40
- Phiên bản WW_V13.16.5.49
- Phiên bản WW_13.16.5.44
- Phiên bản WW_13.16.5.36


2. Zenfone 3 ZE520KL

- Phiên bản WW-15.0410.1712.31 (Android 8.0 - Oreo)
- Phiên bản JP-14.2020.1712.85
- Phiên bản WW-14.2020.1712.85
- Phiên bản WW-14.2020.1711.81
- Phiên bản WW-14.2020.1711.80
- Phiên bản JP-14.2020.1711.75
- Phiên bản WW-14.2020.1711.75
- Phiên bản WW-14.2020.1709.68
- Phiên bản JP-14.2020.1708.56
- Phiên bản WW-14.2020.1708.56
- Phiên bản WW-14.2020.1706.53
- Phiên bản WW-14.2020.1704.38
- Phiên bản JP-14.2020.1703.33
- Phiên bản WW-14.2020.1703.28
- Phiên bản WW-14.2015.1701.8 (Android 7.0)
- Phiên bản WW-13.20.10.152
- Phiên bản WW-13.20.10.140
- Phiên bản JP-13.20.10.137
- Phiên bản WW-13.20.10.137
- Phiên bản WW-13.20.10.131
- Phiên bản JP-13.20.10.77
- Phiên bản WW-13.20.10.79
- Phiên bản WW-13.20.10.75
- Phiên bản WW-13.20.10.61
- Phiên bản WW-13.20.10.60
- Phiên bản WW-13.20.10.40
- Phiên bản WW-13.16.5.49
- Phiên bản WW-13.16.5.44
- Phiên bản WW-13.16.5.36
- Phiên bản WW-13.16.5.33


3. Zenfone 3 Deluxe ZS570KL

WW version

- Phiên bản WW-5.17.44.68(For 2.4GHz CPU)
- Phiên bản WW-5.17.44.68(For 2.15GHz CPU)
- Phiên bản WW-5.15.44.2588(For 2.4GHz CPU)
- Phiên bản WW-5.15.44.2588(For 2.15GHz CPU)
- Phiên bản 5.15.44.2562(For 2.4GHz CPU)
- Phiên bản 5.15.44.2562(For 2.15GHz CPU)
- Phiên bản 5.15.44.2494(For 2.4GHz CPU)

- Phiên bản 5.15.44.2494(For 2.15GHz CPU)
- Phiên bản WW-5.14.44.2212(For 2.4GHz CPU)
- Phiên bản WW-5.14.44.2212(For 2.15GHz CPU)
- Phiên bản WW-5.14.44.2096(For 2.4GHz CPU)
- Phiên bản WW-5.14.44.2096(For 2.15GHz CPU)
- Phiên bản WW-5.14.44.1898(For 2.4GHz CPU)
- Phiên bản WW-5.14.44.1898(For 2.15GHz CPU)
- Phiên bản WW-4.12.40.1698 (For 2.4GHz CPU)
- Phiên bản WW-4.12.40.1698 (For 2.15GHz CPU)
- Phiên bản WW-4.12.40.1505(pro)
- Phiên bản WW-4.12.40.1505

- Phiên bản WW-4.11.40.1085(Pro)
- Phiên bản WW4.11.40.1085
- Phiên bản WW-4.11.40.983(8996 Pro)
- Phiên bản WW-4.11.40.983(8996)
- Phiên bản WW_4.10.40.839
- Phiên bản WW-4.11.40.928
- Phiên bản WW_4.11.40.928
- Phiên bản WW_4.10.40.839


JP version
- Phiên bản JP-5.15.44.2469
- Phiên bản JP-4.11.40.1162

CN version

- Phiên bản CN-4.11.40.2566
- Phiên bản CN-4.11.40.1682

TIM version
- Phiên bản TIM-5.14.44.2193

4. Zenfone 3 Ultra ZU680KL

- Phiên bản WW_14.1010.1704.46
- Phiên bản WW-14.1010.1703.42
- Phiên bản CN-13.6.15.21
- Phiên bản WW-13.6.15.21
- Phiên bản WW-13.6.15.16
- Phiên bản CN-13.6.15.16
- Phiên bản
WW-13.6.15.12
- Phiên bản CN-13.6.15.12
- Phiên bản WW-13.6.8.17
- Phiên bản WW-13.6.6.25
- Phiên bản WW-13.6.6.24
- Phiên bản WW_13.6.6.17.6
- Phiên bản WW-13.6.6.17


5. Zenfone 3 Laser ZC551KL

- Phiên bản RAC-14.40.144.40
- Phiên bản WW-20.40.8.58
- Phiên bản TIM-14.40.144.40
- Phiên bản JP-14.40.144.37
- Phiên bản WW-14.40.144.37
- Phiên bản WW-14.40.144.29
- Phiên bản V1.0 (ZC551KL downgrade SOP, downgrade from 14.40.144.6 (MR4) to 13.40.104.1 (MR3.1))
- Phiên bản WW_13_40_104_1
- Phiên bản RAC-13.40.104.1
- Phiên bản WW-13.40.104.1
- Phiên bản WW-11.40.53.17
- Phiên bản WW-11.40.53.9


6. Zenfone 3 Max ZC520TL

WW Version

- Phiên bản WW-13.1.0.56
- Phiên bản WW-13.0.1.58
- Phiên bản WW_V13.1.0.12
- Phiên bản WW_13.0.1.30


TW version
- Phiên bản TW-13.1.2.68
- Phiên bản TW-13.0.3.63
- Phiên bản TW_V13.0.3.32
- Phiên bản TW_V13.1.2.16


ID version
- Phiên bản ID-13.1.1.70
- Phiên bản ID-13.0.2.62
- Phiên bản ID-13.0.2.52
- Phiên bản ID-13.1.1.42
- Phiên bản
ID-13.0.2.40
- Phiên bản ID-13.1.1.3

US version
- Phiên bản US-13.1.4.69
- Phiên bản US-13.1.4.43


CMCC version
- Phiên bản CMCC-13.0.0.25
- Phiên bản CMCC-13.0.0.20


7. Zenfone 3 Max ZC553KL

- Phiên bản WW-13.0.0.190
- Phiên bản WW-13.0.0.187
- Phiên bản WW-13.0.0.185
- Phiên bản WW-13.0.0.166
- Phiên bản WW-13.0.0.165


8. Zenfone 3 Zoom ZE553KL

- Phiên bản V20.31.49.2

 
Chỉnh sửa cuối:

hjeunguyen

New Member
View attachment 302

Tổng hợp tất cả Rom Zenfone 3

1. Zenfone 3 ZE552KL

- Phiên bản CN_V13.20.10.138
- Phiên bản WW_V13.20.10.137
- Phiên bản WW_V13.20.10.131
- Phiên bản TIM_V13.20.10.75
- Phiên bản CN_V13.20.9.14
- Phiên bản WW_V13.20.10.79
- Phiên bản WW_V13.20.10.75
- Phiên bản CN_V13.20.9.11
- Phiên bản WW_V13.20.10.61
- Phiên bản WW_V13.20.10.61
- Phiên bản WW_V13.20.10.60
- Phiên bản WW_V13.20.10.40
- Phiên bản WW_V13.16.5.49
- Phiên bản WW_13.16.5.44
- Phiên bản WW_13.16.5.36


2. Zenfone 3 ZE520KL

- Phiên bản JP-13.20.10.137
- Phiên bản WW-13.20.10.137
- Phiên bản WW-13.20.10.131
- Phiên bản JP-13.20.10.77
- Phiên bản WW-13.20.10.79
- Phiên bản WW-13.20.10.75
- Phiên bản WW-13.20.10.61
- Phiên bản WW-13.20.10.60
- Phiên bản WW-13.20.10.40
- Phiên bản WW-13.16.5.49
- Phiên bản WW-13.16.5.44
- Phiên bản WW-13.16.5.36
- Phiên bản WW-13.16.5.33


3. Zenfone 3 Deluxe ZS570KL

- Phiên bản JP-4.11.40.1162
- Phiên bản WW-4.11.40.1085(Pro)
- Phiên bản WW4.11.40.1085
- Phiên bản WW-4.11.40.983(8996 Pro)
- Phiên bản WW-4.11.40.983(8996)
- Phiên bản WW_4.10.40.839
- Phiên bản WW-4.11.40.928
- Phiên bản WW_4.11.40.928
- Phiên bản WW_4.10.40.839


4. Zenfone 3 Ultra ZU680KL

- Phiên bản WW-13.6.15.12
- Phiên bản CN-13.6.15.12
- Phiên bản WW-13.6.8.17
- Phiên bản WW-13.6.6.25
- Phiên bản WW-13.6.6.24
- Phiên bản WW_13.6.6.17.6
- Phiên bản WW-13.6.6.17


5. Zenfone 3 Laser ZC551KL

- Phiên bản V1.0 (ZC551KL downgrade SOP, downgrade from 14.40.144.6 (MR4) to 13.40.104.1 (MR3.1))
- Phiên bản WW_13_40_104_1
- Phiên bản RAC-13.40.104.1
- Phiên bản WW-13.40.104.1
- Phiên bản WW-11.40.53.17
- Phiên bản WW-11.40.53.9


6. Zenfone 3 Max ZC520TL

- Phiên bản WW_V13.1.0.20
- Phiên bản IN/ID_V13.0.2.31
- Phiên bản TW_V13.0.3.32
- Phiên bản 13.0.1.33
- Phiên bản IN/ID_V13.1.1.15
- Phiên bản BR/PE_V13.1.2.16
- Phiên bản TW_V13.0.3.29
- Phiên bản 13.0.1.30
- Phiên bản 13.1.0.12
- Phiên bản 13.1.0.8


7. Zenfone 3 Max ZC553KL

- Phiên bản WW-13.0.0.166
- Phiên bản WW-13.0.0.165
Có ai root đc zenfone 3 laser chưa ah
 

tuanminhlevn

New Member
rom zc520tl nay up bang adb ha ad oi , sao minh up adb no toan bao cant read rom , ad co rom nao up bang flashtool ko
 

Jack Nguyen

New Member
Các bạn ơi bản 6.0 của zen3 Ze520kl là bản nào vậy? Mình lên 7.0 thấy hao pin quá nên muốn down xuống 6.0
 

prokoten119

New Member
flash file rom .raw bản 137 xong, cài bản 152 sau
Mình flash mà nó cứ báo lỗi này nó không cho hạ từ android 7.0 xuống android 6.0. Mình dowload file .raw ở trên bài viết trên đây.
Nó báo can't file G7AZCY05W225SH6_frp_repuest_sever_log_txt (error5 access is denined).
Có giải nén file .raw tải về không nhỉ.
 

Tizen

New Member
Mình flash mà nó cứ báo lỗi này nó không cho hạ từ android 7.0 xuống android 6.0. Mình dowload file .raw ở trên bài viết trên đây.
Nó báo can't file G7AZCY05W225SH6_frp_repuest_sever_log_txt (error5 access is denined).
Có giải nén file .raw tải về không nhỉ.
Chưa click chuột vào cổng, icon port mã máy G7AZCY05W225SH
 

codon90hp

New Member
bạn cho mình hỏi mình dùng con zen 3 ze520kl 7.0 ngốn pin quá, bạn cho mình về 6.0.1 thì tải cái nào
 

prokoten119

New Member
Chưa click chuột vào cổng, icon port mã máy G7AZCY05W225SH
Mình chọn model ZE520KL --->>> nhấn vào dòng G7AZCY05W225SH6 --->>> chọn đường dẫn tới file .raw --->>> nhấn lại lần nữa dòng G7AZCY05W225SH6 rồi star vẫn báo lỗi.
Chưa click chuột vào cổng, icon port mã máy G7AZCY05W225SH là cái nào nhỉ.
 
Loading...

Thống kê

Threads
88,190
Bài viết
96,315
Thành viên
23,218
Thành viên mới nhất
UnionGogIsorecog
Top